Par Krustpils novada upēm, ezeriem, zivīm un makšķerniekiem

Ilmārs Luksts

— Mana nostāja ir — labāk ļaut zvejot oficiāli (limitēti), nekā noteikt vispārēju aizliegumu nodarboties ar pašpatēriņa zveju, — saka I. Luksts.

Krustpils novadā no pagājušā gada marta strādā vides aizsardzības speciālists. Ilmāram Lukstam šajā amatā aizritējis gads. Lai gan viņa darbības loks ir daudz plašāks — novada teritorijā esošo dabas resursu lietderīga un tiesību normām atbilstoša izmantošana —, šoreiz iztaujāsim par lietām, kas vairāk varētu interesēt makšķerniekus.

— Tuvojas atklātā ūdens makšķerēšanas sezona, kad zemledus makšķerniekus nomainīs lielā plaudiņmakšķerētāju, fīderētāju, spiningotāju un velcētāju saime. Kas copmaņiem būtu jāzina, dodoties pēc loma uz Krustpils novada upēm un ezeriem?
— Pirmkārt jau Makšķerēšanas noteikumi, bet, kā liecina prakse, lielākā makšķernieku daļa tos zina un arī ievēro. Dodoties uz Laukezera dabas parkā esošajiem ezeriem (Laukezers, Ildzenieku un Baltiņu ezers), jāatceras, ka ugunskurus drīkst kurināt tikai tam paredzētās vietās, nedrīkst nobraukt no ceļiem un pa ezeriem, aizliegts pārvietoties ar ūdensmotocikliem, motorlaivām, kuteriem, jahtām un airu laivām ar motoru. Licencētā makšķerēšana nevienā no Krustpils novada ūdenstilpēm nav ieviesta.
— Kāds ir novada ūdenstilpju juridiskais statuss?
— Daugava un Aiviekste visā to garumā ir publiskas upes, kas, ievērojot 10 metru tauvas joslu, ir pieejamas visiem — gan makšķerniekiem, gan laivotājiem, gan peldētājiem. Publiskie ir Baļotes ezers Kūku un Marinzejas ezers Atašienes pagastā, bet zvejas tiesības valstij pieder šādos privātajos ezeros: Baltezers Variešu pagastā, Ildzenieku ezers un Laukezers Kūku pagastā. Šajos ezeros makšķernieki, ievērojot noteikumus, var makšķerēt droši, neviens to aizliegt nevar. Pārējie ezeri ir privātīpašumā, kur zvejas tiesības pieder attiecīgo ūdeņu īpašniekiem. Ja ezers atrodas viena zemes īpašnieka robežās, tad viņam ir tiesības lietot tos vienam pašam un pēc sava ieskata, bet ūdeņi, kas stiepjas cauri vai piekļaujas dažādu īpašnieku zemes gabaliem, ir viņu kopīpašums, un katram no viņiem ir tiesības lietot to ūdeņu daļu, kura stiepjas cauri vai piekļaujas viņa zemei. Makšķerēt kopīpašuma ezerā var tikai ar attiecīgā īpašnieka atļauju un tuvāk atļaujas devēja nekā cita zemei. Arī privāto ūdeņu īpašniekam vai citiem makšķerniekiem, kas makšķerē šajos ūdeņos, ir jāievēro Makšķerēšanas noteikumi un ir nepieciešama makšķerēšanas karte. Maksu par makšķerēšanu privātajos ūdeņos to īpašnieks var prasīt tikai tad, ja attiecīgajā ezerā ir ieviesta licencētā makšķerēšana.
— Marinzejas ezers Civillikuma 1102. panta I pielikumā nav minēts kā publisks ezers.
— Tas pieder pašvaldībai, tāpēc arī ir publisks un pieejams visiem. Jāsaka, ka pēc jaunā Zemes pārvaldības likuma projekta arī pārējie publiskie ezeri, kas pašlaik pieder valstij, tiks nodoti pašvaldības valdījumā.
— Civillikuma pielikumā publisko ezeru sarakstā minēts arī Pieslaista ezers Atašienes pagastā.
— Tas atrodas Teiču rezervāta teritorijā, kur bez tā administrācijas atļaujas uzturēties aizliegts.
— Bet kā ir ar makšķerēšanu upēs, kuras nav publiskas un tek cauri vai piekļaujas prīvātīpašnieku zemei?
— Tajās, ievērojot tauvas joslu un Makšķerēšanas noteikumus, makšķerēt var ikviens, un neviens privātīpašnieks to aizliegt nedrīkst.
— Pirms 3 — 4 gadiem interneta forumos Baļotes un Marinzejas ezeri tika saukāti par „maliķu paradīzi” tur esošo nelegālo tīklu dēļ.
— Par Marinzeju kā «maliķu paradīzi» negribu piekrist. Ezeru ļoti pieskata vietējie iedzīvotāji, kuri liela daļa ir kaislīgi makšķernieki. Reidos Marinzejas ezerā konstatēts maz pārkāpumu. Visiem iesaku izmēģināt laimi līdaku copē, esmu bijis liecinieks iespaidīgiem līdaku lomiem.
Par Baļotes ezeru var dzirdēt dažādus stāstus — ka privāts, ka nedrīkst ar laivām pārvietoties. Kā jau teicu iepriekš, tā ir publiska ūdenstilpe, kurā nav atsevišķu aizliegumu — drīkst makšķerēt, spiningot, gan no krasta, gan no laivas. Noteikumu ievērošanas kontrole ir uzticēta biedrībai „Baļote”. Cik lielā apjomā tā tiek veikta, ir cits jautājums. Reidu laikā esmu konstatējis pārkāpumus, tāpēc pārbaudes veicu biežāk un rūpīgāk. Situācija noteikumu ievērošanā pakāpeniski uzlabojas, bet darba vēl ir daudz.
— Vai tur nav problēmas arī ar ķīmisko piesārņojumu no apkārtējiem laukiem?
— Tajā ir ievadīts meliorācijas kolektors. Apkārtējie lauki tiek intensīvi apstrādāti un daļa pesticīdu un minerālmēslu ar meliorācijas ūdeņiem ieplūst ezerā. Tā ir problēma, kas nav vienkārši atrisināma, bet risinājums tiek meklēts.
— Nomas līgums ar Baļotes ezera apsaimniekotāju noslēgts 2001. gadā uz 30 gadiem. Vai tas nav mazliet neparasti?
— Kā jau teicu, ar nomniekiem pašlaik strādājam. Drīzumā tiksimies un pārrunāsim sakrājušos jautājumus.
— Kā šī gada laikā, kopš esat novada vides speciālists, veicies ar nelegālo zvejas rīku un makšķerēšanas noteikumu pārkāpēju apkarošanu?
— Ir veiktas Krustpils novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdenstilpju un to blakus teritoriju apsekošana (sastādīti 88 pārbaužu akti), kuru laikā aizturēti 7 pārkāpēji par zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu un sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. Viena persona aizturēta par medību noteikumu pārkāpšanu. Pārbaužu laikā izņemti 6 km bezsaimnieku zvejas tīklu, kā arī 27 nelikumīgi zivju ieguves rīki.
— Kāds, jūsuprāt, ir makšķernieku kultūras līmenis?
— Noteikti paaugstinājies, par to liecina kaut vai atstāto atkritumu daudzums uz ledus — tas ir mazinājies. Vienmēr uzsveru, ka aiz sevis copes beigās ir jāatstāj sakoptāka vieta nekā tās sākumā.
— Tomēr populāras makšķerēšanas vietas bieži ir piecūkotas…
— Pārkāpēju „pie rokas” ir gandrīz neiespējami pieķert, bet likums nosaka, ka atbildīgs par atkritumu apsaimniekošanu ir zemes īpašnieks.
— Makšķernieki licencēto tīklu un murdu licējus uzskata par konkurentiem. Kā jūs uz to raugāties?
— Manuprāt, makšķernieki arī viens uz otru tā skatās, bet, ja nopietni, tad, ievērojot visus noteikumus un limitus, pašpatēriņa zvejnieki nav tie lielākie konkurenti iegūto zivju daudzumā — lielāko postu nodara maluzvejnieki. Mana nostāja ir — labāk ļaut zvejot oficiāli (limitēti), nekā noteikt vispārēju aizliegumu nodarboties ar pašpatēriņa zveju. Tas vēl vairāk sekmētu nelikumīgas darbības, jo sabiedrība vēl nav gatava pilnībā atteikties no zvejas ar murdiem vai tīkliem.
Rūpnieciskās zvejas tiesības iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, iznomā vietējā pašvaldība. Zvejnieks, kurš ir nolēmis zvejot kādā no Krustpils novada ūdenstilpēm, vēršas pašvaldībā ar iesniegumu, es sagatavoju lēmuma projektu un novada dome to izskata. Visa šī procesa gaita ir stingri noteikta Ministru kabineta noteikumos. Tie arī nosaka, ka murdu limits Daugavā Krustpils novada administratīvajā teritorijā ir 27 murdi. 2012. gadā tika noslēgti 9 zvejas nomas līgumi. Baļotes ezerā zvejas tīklu limits ir noteikts 450 metri un viss limits katru gadu tiek arī izņemts. Marinzejas ezeram tīklu limits arī noteikts 450 metri un tas tiek izlietots daļēji. Zvejniecības likumā ir noteikts, kam ir priekšrocības saņemt limitus, tādēļ dažkārt dzirdamās runas par „radu būšanu” vai citām nelikumībām to piešķiršanā ir aplamas.
Makšķerniekiem gribu atgādināt, ka licencētiem zvejas rīkiem ir strikti noteikta kārtība, kādā marķē to atrašanās vietu — tīkla abos galos un murda abos vistālāk izvērstajos punktos pievieno nostiprinātas vai peldošas vertikālas stoderes (kārtis) ar vienādas krāsas (izņemot baltu) karodziņiem, kuru visas malas ir ne īsākas par 20 cm. Ja nav šādu apzīmējumu, tad tas ir maluzvejnieku rīks un par tiem, kā arī cietiem novērotiem zvejas vai makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem, lūgums mani informēt pa tālruni 26706059.
— Vai novadā notiek arī zivju resursu atjaunošana?
— 2012. gadā Krustpils novada pašvaldība startēja Zivju fonda (ZF) projektu konkursos. Vienā no tiem guvām atbalstu novada ezeru zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrādāšanai. Tos izstrādāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta «BIOR» eksperti. Šie noteikumi nosaka pamatvirzienus, kuros būtu jāattīsta ezers — kādas zivis tajā mīt, cik daudz un cik bieži būtu mākslīgi jāpavairo. Šogad, ņemot vērā šo ekspertu atzinumus, startējot ZF projektu konkursos, paredzēts Laukezerā ielaist līdaku un līņu, bet Marinzejas ezerā — līdaku un karpu mazuļus. ZF tiks iesniegts arī projekts par Makšķerēšanas noteikumu brošūras izdošanu, kurā būs arī ietverta informācija par novada ūdenstilpēm. Brošūras paredzēts izdalīt bez maksas.
— Vai ir bijusi runa par licencētās makšķerēšanas ieviešanu?
— Ideju līmenī — jā. Iepriekš minētie novada ezeru zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi paredz licencētās makšķerēšanas ieviešanu. Tā ļautu ūdenstilpes apsaimniekotājam iegūt papildu finanšu līdzekļus pastiprinātai noteikumu ievērošanas kontrolei, zivju krājumu papildināšanai un infrastruktūras (pludmales, laivu piestātnes, laipas, atpūtas vietas) attīstīšanai. Kā licencētās makšķerēšanas organizatoru un ūdenstilpes apsaimniekotāju es redzu tikai pašvaldību, tās uzņēmumu vai aģentūru. Deleģējot šīs tiesības privātpersonai vai biedrībai, pastāv risks, ka var tikt pārstāvētas atsevišķu personu intereses, kas ne vienmēr sakrīt ar sabiedrības vairākuma interesēm.
— Kāda, jūsuprāt, varētu būt saprātīga licences cena, kas neatbaidītu makšķerniekus?
— Dienas licences cena varētu būt 1 — 2 latu robežās. Manuprāt, vispirms tomēr jārada apstākļi, lai cilvēks būtu ieinteresēts tērēt šo naudu — jāsakārto infrastruktūra, jāielaiž makšķerniekiem interesējošas zivis. Bet kā jau teicu, licencētās makšķerēšanas ieviešana pagaidām ir tikai ideju līmenī.

Raksts publicēts Brīvajā Daugavā 2013. gada martā

About Juris Šteinbergs

Makšķernieks, maketētājs, mājas lapas administrators, IT pusspeciālists, grafomāns
Šis ieraksts tika publicēts ezeri, Inspektori, Zivju aizsardzība ar birkām , , , , , , , , , , . Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.